CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS i CALENDARI

Per acord unànime de la Junta Directiva d’aquest club, pres en la reunió del dia 5 d’octubre de 2015, en compliment del que disposa l’article 29è dels Estatuts del club, es convoquen eleccions a la presidència i a la resta de membres de la Junta Directiva del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, les quals es duran a terme de conformitat amb el que disposen els articles del Capítol 5 dels Estatuts del club, Eleccions, Junta Electoral, i segons el calendari i d’altres normes següents:

1. Les eleccions a la presidència i a la resta de membres de la Junta Directiva del Club Natació Reus Ploms tindran lloc en el local social de l’entitat, avinguda de Marià Fortuny, 5, d’aquesta ciutat, dissabte dia 19 de desembre de 2015, des de les 10 fins a les 20 hores.

2. Per a ser electors i elegibles, els associats han de posseir els requisits següents:

a) majoria d’edat i capacitat d’obrar; b) una antiguitat mínima d’un any com a socis numeraris; c) estar al corrent de pagament de les quotes de soci; d) no tenir suspesa la condició de soci, i e) constar en el cens electoral, i, a més, pel que fa als elegibles: haver presentat la dimissió i cessat en el càrrec abans d’iniciar-se la fase de presentació de candidatures, si els aspirants a candidats fossin membres de la Junta Directiva i volguessin presentar-se a la reelecció, i haver estat proclamats per la Junta Electoral.

3. A les 20 h del dia 2 de novembre de 2015, d’acord amb els articles 37è i 38è dels Estatuts, en la Secretaria del club tindrà lloc el sorteig públic per designar els components de la Junta Electoral, que quedarà vàlidament constituïda a les 20 h del dia 5 de novembre de 2015.

4. Els dies 9, 10, 11, 12, 13 i 16 de novembre de 2015, els socis electors podran consultar el cens electoral a les oficines de l’entitat. L’horari per a consultes és de 10 a 13 i de 17 a 20 h. Les reclamacions per omissions, inclusions indegudes o rectificacions d’errades s’hauran de formular, per escrit, davant la Junta Electoral abans de les 20 h del dia 16 de novembre de 2015. A les 20 h. del dia 19 de novembre de 2015 es portarà a cap l’aprovació definitiva del cens electoral.

5. Les candidatures, que hauran d’estar compostes pel mínim de candidats previst en l’article 42è. 2, seran tancades i es votaran en bloc, s’hauran de presentar, des del dia 20 de novembre a les 10 h, fins a les 20 h del dia 30 de novembre 2015, ambdós inclosos, davant la Junta Electoral, per escrit i duplicat, i hauran de contenir les dades següents: la relació dels noms i cognoms dels candidats i les signatures de cada candidat acreditativa de la seva conformitat; i les fotocòpies de l’últim rebut de soci i del DNI. En la candidatura no s’inclourà cap referència ni relació als
diferents càrrecs de la Junta, llevat de la candidatura del president, que correspondrà al candidat que encapçali la relació. Als efectes del que disposa l’article 42è.3, les candidatures, per ser vàlides en aquestes eleccions, hauran de comptar amb el suport de 53 socis amb dret a vot, mitjançant les corresponents butlletes que es podran sol·licitar a partir del 9 de novembre de 2015, i hauran de ser lliurades en un termini de 36 hores.

6. Segons els articles 43è i 44è, abans de les 21 h del dijous 3 de desembre de 2015, la Junta Electoral proclamarà les candidatures que podran participar en aquestes eleccions i refusarà les que no tinguin els requisits necessaris. Tal com preveu l’article 44è dels Estatuts, en el supòsit d’una única candidatura vàlida se la proclamarà directament guanyadora de les eleccions.

7. En el moment d’exercir el dret a vot, que en tot cas és personal i intransferible, els socis electors hauran d’acreditar la personalitat amb l’exhibició del document nacional d’identitat (DNI), carnet de conduir, passaport, o document oficial indubtable a criteri de la Junta Electoral. Segons l’art. 48è.2 no s’admetrà, en cap cas, el vot per correu.

CLIQUEU PER DESCARREGAR EL CALENDARI (PDF)

REUS, 6 d’octubre de 2015

El secretari
Ramon Grau Llorens

Vist i plau
El president
Andreu Giménez Fort

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *