Condicions generals d’ús del lloc web

1. INFORMACIÓ GENERAL

CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, amb CIF núm. G43024751 i domicili a l’avinguda Marià Fortuny, 5, 43204 Reus (Tarragona), es troba inscrita a la Direcció General de l’Esport, inscripció 0157.

Telèfon: 977 757 520 Adreça electrònica: info@reusploms.cat.

2. OBJECTE

L’objecte d’aquestes condicions generals és regular l’accés i l’ús que poden fer els usuaris del lloc web corporatiu del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, que actualment es troba a la URL www.reusploms.cat (en endavant, el web corporatiu).

Alguns serveis del lloc web accessibles pels usuaris d’Internet o exclusius pels socis i usuaris del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i normes que, en el seu cas, substitueixen, complementen i/o modifiquen les presents condicions generals d’ús del lloc web i que hauran de ser acceptades per l’usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent. Per la contractació de l’alta online i la seva formalització, el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS facilita en el lloc web de forma prèvia les condicions de contractació de l’alta online, com condicions particulars que hauran de ser expressament acceptades per l’usuari.

L’accés i l’ús del web corporatiu suposa l’acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada en cada moment i la submissió a aquestes condicions.

3. ÁCCÉS I ÚS DEL WEB

L’accés i l’ús del web corporatiu té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant això, l’accés i l’ús de determinades informacions i serveis oferts a través del web corporatiu només es pot fer amb el registre previ de l’usuari.

En el cas del registre d’usuaris a través d’identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya pertanyen exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’usuari ha de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, i haurà d’assumir, per tant, tots els danys o conseqüències de qualsevol tipus que es derivin del trencament o revelació del secret.

Els usuaris queden obligats a no fer un mal ús del web corporatiu ni a desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic, la bona fe i, en general, contràries a aquestes condicions generals. L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els continguts del web corporatiu, excepte en els casos en què s’hagin posat mitjans o procediments a la seva disposició per obtenir-los.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La propietat intel·lectual dels continguts del web corporatiu, a títol enunciatiu però no limitatiu, la informació, dades, textos, fotografies, gràfics, altres continguts audiovisuals o sonors, bases de dades, dissenys, codis font, tecnologia, programaris, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics són propietat exclusiva del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS o, si escau, de tercers, per la qual cosa l’usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquests continguts, la transformació, la seva comunicació pública, distribució, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma d’explotació, llevat que es disposi del consentiment exprés i per escrit per part del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS o del titular dels drets corresponents.

Tots els senyals distintius, com ara marques, noms comercials o signes distintius que apareixen al web corporatiu estan protegits per la legislació vigent en matèria de marques, i són titularitat exclusiva del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS o de tercers, per la qual cosa els usuaris no poden ferne cap reproducció, comunicació, explotació o utilització, llevat que tinguin el consentiment previ i
per escrit del titular d’aquests senyals.

5. ÈTICA I RESPONSABILITAT DERIVADA DE L’ÚS PER PART DE L’USUARI D’INTERNET I DEL WEB CORPORATIU

L’usuari es compromet a utilitzar la informació i els serveis continguts al web corporatiu exclusivament per a les seves necessitats i a no fer directament ni indirectament una explotació comercial o professional dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del web corporatiu, excepte en el cas que hagi obtingut el consentiment exprés del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS. L’usuari queda obligat a no utilitzar les facilitats i capacitats del web corporatiu per fer o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors.

El CLUB NATACIÓ REUS PLOMS no serà en cap cas responsable de l’ús del web corporatiu que faci l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que sigui il·lícit o atempti contra la moralitat. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics propietat del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, així com la introducció o difusió a la Xarxa de programes, virus, miniaplicacions o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, al sistema o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb finalitats comercials o publicitàries, així com desenvolupar qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

6. ENLLAÇOS

El web corporatiu pot contenir vincles o enllaços a altres llocs web operats per persones físiques o jurídiques diferents del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS. En aquests casos, el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS actua com a prestador de serveis d’intermediació i només serà responsable dels continguts i serveis dels llocs webs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis d’aquests llocs web i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

Si algú vol establir un enllaç amb destí al web corporatiu, cal que obtingui l’autorització prèvia i per escrit del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS. No s’autoritzaran en cap cas enllaços a llocs web amb informació o continguts il·lícits o que siguin contraris a la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades. Els enllaços autoritzats només podran adreçar l’usuari a la pàgina principal del web corporatiu, i queda prohibit l’anomenat deep linking o enllaç profund, és a dir, vincles a qualsevol de les pàgines del lloc web sense haver-hi d’accedir a través de la pàgina d’entrada (homepage).

7. RESPONSABILITAT

L’accés al lloc web no implica la obligació per part del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós, corresponent a l’usuari disposar d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. L’accés al lloc web requereix de serveis i subministres de tercers, inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions, on la seva fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS. En conseqüència, el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. Tampoc podrà fer-se responsable dels continguts d’aquelles pàgines a les que els usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos en el lloc web.

El CLUB NATACIÓ REUS PLOMS es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el seu recolzament necessari a l’usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de les incidències que puguin sorgir en el lloc web.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals i la resta de condicions establertes al web corporatiu queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola.

Condicions de contractació de l’alta online

CONDICIONS APLICABLES A LA CONTRACTACIÓ ON-LINE DE LA INSCRIPCIÓ COM A SOCI O USUARI DEL CLUB NATACIÓ REUS PLOMS

Responsable de la web REUSPLOMS

A l’efecte d’aquestes condicions de la contractació on-line de l’alta provisional com a soci o usuari del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, l’entitat responsable i gestora de la web REUSPLOMS.CAT, així com l’encarregada de la gestió i coordinació del Club és el mateix CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, amb domicili social a l’Avinguda Marià Fortuny, 5, 43204 Reus (Tarragona), CIF G-43024751, inscrit a la Direcció General de l’Esport amb el núm. 0157. Amb els contactes següents: telèfon 977 757 520 i accessible també des de l’adreça d’URL www.reusploms.cat.

Atenció  al  soci  del  CLUB  NATACIÓ  REUS  PLOMS:  per  telèfon:  977  75  75  20,  i  per  correu  electrònic: info@reusploms.cat.

Condicions de contractació on-line per a la inscripció com a soci C.N. REUS PLOMS: acceptació i disponibilitat

Aquestes condicions de contractació (en endavant, «condicions d’inscripció on-line de l’alta com a soci del C.N. Reus Ploms») regulen la contractació on-line, a través del lloc web www.reusploms.cat, per inscriure’s com a soci del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS. Aquest nou servei de contractació on-line permetrà que s’inscrigui com a soci del Club Natació Reus Ploms des del seu ordinador.

En tot cas, aquestes condicions d’inscripció on-line de l’alta com a soci del C.N. Reus Ploms estan complementades per (i) les condicions generals d’accés i ús a la web www.reusploms.cat (en endavant, «condicions generals de la web»), que el client s’entén que les accepta des del moment que accedeix i utilitza la web www.reusploms.cat, (ii) les condicions generals d’ inscripció, accés i ús al Club Natació Reus Ploms, que s’entenen acceptades amb l’assumpció d’aquestes condicions de la contractació on-line de l’alta com a soci del C.N. Reus Ploms.

L’acceptació d’aquestes condicions de la contractació on-line de l’alta com a soci del C.N. Reus Ploms per part del soci és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui inscriure on-line com a soci del C.N. Reus Ploms. El soci declara, mitjançant l’acceptació d’aquesta contractació i sota la seva responsabilitat, que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar, i que ha llegit íntegrament i que accepta les condicions generals de la web, les condicions generals d’inscripció, accés i ús al Club Natació Reus Ploms i les condicions de la contractació on-line de l’alta com a soci del C.N. Reus Ploms (totes elles referides conjuntament com a «condicions»).

Les condicions vàlides aplicables són les que figuren publicades a cada moment a la web www.reusploms.cat, i l’usuari pot, en tot moment, accedir-hi lliurement i gratuïtament i emmagatzemar-les, imprimir-les i/o reproduir-les des del seu ordinador, d’una manera fàcil, permanent i directa, ja que es pot accedir a les condicions des de la pàgina de web www.reusploms.cat que integren la contractació on-line de l’alta com a soci del C.N. Reus Ploms, mitjançant un enllaç directe que apareix expressament identificat. Aquestes condicions poden ser modificades, i per això es recomana als usuaris que les llegeixin i revisin cada vegada que contractin un servei. El Club Natació Reus Ploms posa a disposició dels socis el número de Telèfon d’Atenció al Soci 977 75 75 20 i el correu electrònic info@reusploms.cat perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les condicions.

Cal destacar que, com a particularitat pròpia de la contractació on-line de l’alta com soci del C.N. Reus Ploms i que suposa l’excepció del que s’estableix a les condicions generals d’inscripció al Club Natació Reus Ploms, regeixen els fets següents:

–    Només poden contractar on-line l’alta com a soci del C.N. Reus Ploms els majors d’edat.

–    La durada de la contractació com a soci del C.N. Reus Ploms cobreix el període pel qual es satisfà el rebut, i es prorroga indefinidament per períodes iguals successius, si no és que el soci causa baixa seguint els requisits exigits a aquest efecte a les condicions generals d’inscripció, accés i ús al Club Natació Reus Ploms.

–    Les despeses d’inscripció i la resta de despeses, en el seu cas (carnet del Club Natació Reus Ploms, prima d’assegurances d’accidents…) es cobren en el moment de l’alta on-line en temps real mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electron, MasterCard, ServiRed i 4B), i s’utilitza la passarel·la de pagaments habilitada pel Club Natació Reus Ploms i gestionada per l’entitat bancària. No s’admeten altres formes de pagament de les despeses d’inscripció. En el moment d’efectuar el pagament, el Club Natació Reus Ploms emet a través de la web www.reusploms.cat el comprovant corresponent al pagament. Per raons de seguretat, el Club Natació Reus Ploms no sol·licita, ni emmagatzema les dades d’aquest pagament, i tot aquest procés de pagament va a càrrec de l’entitat bancària.

 –   El pagament de la quota serà amb la periodicitat contractada (mensual, trimestral…).

–    Tots els rebuts posteriors es domiciliaran pel banc. L’entitat del Club Natació Reus Ploms que correspongui presentarà amb la periodicitat contractada, un rebut a l’entitat bancària designada a l’efecte pel client dins dels 7 primers dies del mes corresponent a la quota que s’hagi de satisfer.

–    Una vegada que el client ha fet l’alta on-line, ha d’anar a la recepció del seu club a tramitar el lliurament del carnet del Club Natació Reus Ploms.

–    Qualsevol altra previsió expressa en aquesta web que sigui aplicable a la contractació on-line de l’alta com a soci del C.N. Reus Ploms.

El Club Natació Reus Ploms ofereix, a través d’aquest contracte, la possibilitat de fer-se soci del C.N. Reus Ploms contractant on-line aquest servei. En aquest sentit, les modalitats disponibles per donar-se d’alta on-line com a soci del C.N. Reus Ploms, respectivament, així com les despeses d’inscripció i les quotes periòdiques aplicables són les que s’indiquen, en cada moment, a l’apartat corresponent d’aquesta web www.reusploms.cat, amb caràcter previ a la formalització de la contractació.

El cost de les despeses d’inscripció i les quotes periòdiques aplicables són les que s’estableixen per a cada modalitat i per a cadascuna de les tarifes vigents en el moment de la contractació on-line.

Sobre els preus fixats s’aplicarà l’impost o impostos que en cada moment siguin vigents i li siguin d’aplicació.

En cas que existeixi alguna limitació a la inscripció en la modalitat com a soci del C.N. Reus Ploms escollits per l’usuari, el Club Natació Reus Ploms es compromet a comunicar-ho puntualment al soci i, en aquest cas, el soci pot cancel·lar la contractació. En tot cas, les ofertes especials, promocions o descomptes són vàlids fins a la data indicada.

Si qualsevol aspecte o disposició de les condicions fos declarat, totalment o parcialment, nul o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquest aspecte o disposició o la part d’aquest que resulti nul·la o ineficaç, i esdevindrà no existent ni vinculant, i subsistiran la resta d’aspectes o disposicions de les condicions.

Igualment, el Club Natació Reus Ploms es reserva el dret a subcontractar amb altres persones físiques o jurídiques a fi de donar els serveis corresponents al soci del Club Natació Reus Ploms.

Qui pot contractar on-line l’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms? Quines declaracions i responsabilitats assumeix pel fet de ser soci del Club Natació Reus Ploms?

La contractació on-line de l’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms es destina a consumidors finals residents al territori espanyol, per al consum propi del soci o de les persones en nom de les quals el soci ha d’estar legalment autoritzat per actuar, segons s’estableix al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. Així doncs, s’exclou la contractació per a no- consumidors finals, així com per a consumidors finals domiciliats fora de Catalunya. Per tant, queda totalment prohibida la revenda o cessió dels serveis contractats a través de la web Club Natació Reus Ploms.

Igualment, la posició que ocupa l’usuari en el contracte electrònic d’alta on-line com a soci del Club Natació Reus Ploms no es pot cedir ni transmetre, ni totalment ni parcialment, a un tercer sense el consentiment previ del Club Natació Reus Ploms.

El client que contracta on-line l’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms assumeix i accepta en aquest moment que:

  • La contractació la fa lliurement, i prèviament i degudament informat de les condicions;
  • Declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les condicions en contractar de manera on-line amb el Club Natació Reus Ploms;
  • Declara i assumeix, sota la seva única responsabilitat, que les seves condicions físiques i de salut són aptes per realitzar activitats físiques i/o esportives;
  • Coneix i accepta totes les condicions i es compromet a respectar-les, i sap que l’incompliment d’aquestes condicions comporta, com a conseqüència, la baixa com a soci del Club Natació Reus Ploms;
  • Accepta, d’una manera expressa i sense excepcions des de la llibertat i l’autonomia de la seva voluntat, que l’accés a la web www.reusploms.cat i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat i que es fa responsable del compliment dels compromisos assumits en el/s contracte/s electrònic/s que subscriu.

Com es pot contractar on-line l’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms?

A la web www.reusploms.cat es poden realitzar altes on-line com a soci del Club Natació Reus Ploms durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, 365 dies l’any.

Si el client accedeix per primera vegada a la web www.reusploms.cat i vol contractar on-line l’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms ha d’emplenar el formulari de càlcul de quotes amb la informació que se li requereix i necessària pel càlcul de la quota. Si es facilita informació errònia o falsa de la persona que es vol donar d’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms, el Club Natació Reus Ploms es reserva la facultat d’impedir l’ aplicació de la quota calculada, en la mesura en què s’ha basat el càlcul en unes dades errònies o falses.

L’accés i ús de la web www.reusploms.cat és completament lliure i gratuït per als usuaris. L’usuari que vulgui contractar on-line l’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms, a més de conèixer i acceptar les condicions, ha d’emplenar el formulari d’alta on-line com a soci del Club Natació Reus Ploms que s’incorpora a l’efecte al procés de contractació on-line de la web www.reusploms.cat. Les dades personals sol·licitades en aquest formulari, així com qualsevol altra dada sol·licitada durant el procés de contractació on-line, estan subjectes a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, d’acord amb el que s’indica al mateix formulari i a la web www.reusploms.cat, i la remesa de dades al Club Natació Reus Ploms, i el fet de seguir per part de l’usuari el procediment de contractació on-line, confirmant i acceptant totes les passes indicades a l’efecte, constitueix una prova inequívoca del consentiment de l’usuari.

El Club Natació Reus Ploms facilitarà les diferents possibilitats de quotes que pot contractar l’usuari, el qual triarà la que més li interessi i les diferents formes de pagament, si la modalitat triada ho permet. Si el client avança en el procés de contractació, apareixerà la pantalla amb el pressupost de la modalitat i esport escollits per l’usuari, i s’especifiquen les despeses d’inscripció, l’import de les quotes periòdiques, els tributs aplicables i les possibles despeses addicionals (assegurança d’ atenció mèdica per accident; emissió de carnet o polsera; gestió de serveis…). L’usuari ha d’ emplenar les seves dades personals referents a les dades bancàries on vol domiciliar els rebuts mensuals que es giraran per satisfer les seves quotes periòdiques com a soci del Club Natació Reus Ploms, així com les dades de la seva targeta de crèdit on l’usuari vol que se li carreguin les despeses d’inscripció així com les despeses futures durant la vigència del contracte per la contractació de serveis opcionals i suplements per serveis. Una vegada acceptades per l’usuari –fent clic a la icona corresponent– les condicions conforme amb el que s’hi estableix i subjecte a aquestes, es confirmarà la recepció i contractació a l’usuari tal com s’indica a l’apartat següent, «Com es confirma documentalment la contractació on-line de l’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms?».

En compliment del què disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es fa constar que els tràmits que s’han de seguir per fer efectiva la contractació on-line d’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms són els següents:

–             Tal com s’ha detallat més amunt, una vegada llegides les condicions de contractació, l’usuari que vulgui contractar on-line l’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms a la web www.reusploms.cat ha d’emplenar el formulari d’alta on-line com a soci del Club Natació Reus Ploms incorporat a la web www.reusploms.cat. Les dades personals sol·licitades en aquest formulari d’encàrrec estan subjectes a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que s’indica al formulari, i l’enviament d’aquest formulari al Club Natació Reus Ploms constitueix una prova inequívoca del seu consentiment.

–             Una vegada que el Club Natació Reus Ploms hagi rebut el formulari d’alta on-line com a soci del Club Natació Reus Ploms, i després que l’usuari –fent clic a la icona corresponent– hagi acceptat les condicions conforme amb el que s’hi estableix i subjecte a aquestes, el Club Natació Reus Ploms en confirmarà la recepció a l’usuari tal com s’indica a l’apartat següent, «Com es confirma documentalment la contractació on-line de l’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms?».

–             L’arxiu del document electrònic en què es formalitza el contracte d’alta on-line com a soci del Club Natació Reus Ploms es fa mitjançant la seva incorporació a la base de dades corresponent del Club Natació Reus Ploms i serà accessible pel soci del Club Natació Reus Ploms quan ho desitgi.

–             En tot moment i en qualsevol cas, el soci pot accedir a les seves dades, modificar-les i cancel·lar-les tal com s’explica anteriorment.

–             La llengua en què es pot formalitzar el contracte d’alta on-line com a soci del Club Natació Reus Ploms pot ser indistintament en català o castellà.

Com es confirma documentalment la contractació on-line de l’ alta com a soci del Club Natació Reus Ploms?

Tal com s’ha avançat anteriorment, després que el Club Natació Reus Ploms hagi rebut el formulari d’alta on-line com a soci del Club Natació Reus Ploms, i després que l’usuari –fent clic a la icona corresponent– hagi acceptat les condicions conforme amb el què s’hi estableix i subjecte a aquestes, el Club Natació Reus Ploms en confirmarà la recepció a l’usuari mitjançant l’enviament d’un justificant de recepció per correu electrònic a l’adreça que l’usuari hagi indicat, en el termini de les vint-i-quatre (24) hores següents a la recepció. Amb aquesta confirmació s’entén que el contracte d’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms està perfeccionat d’acord amb el que estableix l’article 1.262 del Codi civil, i es presumeix que l’usuari té la deguda constància de la formalització del contracte des de que el justificant de recepció s’ha emmagatzemat al servidor en què està donat d’alta el seu compte de correu electrònic, segons el que estableix la Llei de comerç electrònic.

Dret de desistiment

Si un cop rebuda pel client la confirmació que és soci del Club Natació Reus Ploms mitjançant l’enviament per part del Club Natació Reus Ploms d’un justificant de recepció per correu electrònic a l’adreça que l’usuari hagi indicat, el client vol desistir de la contractació sense necessitat de justificació, té dret a fer-ho dins del termini de fins als catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la confirmació esmentada i que determina la data de celebració del contracte, sempre que durant aquest període no hagi recollit el carnet de soci del Club Natació Reus Ploms i/o hagi fet ús de la seva condició com a soci del Club Natació Reus Ploms accedint al Club Natació Reus Ploms o beneficiant-se d’algun altre servei relacionat amb la condició de soci del Club Natació Reus Ploms.

Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, el Club Natació Reus Ploms no acceptarà cancel·lacions per desistiment de serveis.

El client que vulgui exercitar el seu dret a desistir del contracte d’acord amb el què s’acaba d’esmentar, ens ho ha de notificar a través d’una declaració inequívoca. Ho pot fer enviant un correu escrit en aquest sentit sota el títol

«Desistiment del contracte d’alta on-line com a client DiR» a Atenció al Soci del Club Natació Reus Ploms per correu electrònic a info@reusploms.cat o per correu ordinari a l’adreça següent: Av. Marià Fortuny, 5 43204 Reus (Tarragona), indicant les dades identificadores del contracte i dels contractants. Pot utilitzar també el model de formulari de desistiment que figura al final d’aquestes condicions, tot i que el seu ús no és obligatori.

Per canviar de modalitat social o esportiva, cal adreçar-se a aquest efecte a la recepció del Club Natació Reus Ploms.

El desistiment a la contractació de soci del Club Natació Reus Ploms respectant el que estableixen aquestes condicions no comporta cap penalització a càrrec del client, si bé aquest ha d’assumir el cost de les despeses en què hagi incorregut pel seu compte.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, noms i qualsevol altre element de propietat intel·lectual i industrial que figuren a la web www.reusploms.cat i al Club Natació Reus Ploms estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats pel Club Natació Reus Ploms o, si escau, per les persones o entitats que figuren com a autors o titulars dels drets. En consideració amb el què s’acaba d’exposar, sense el consentiment previ per escrit del titular, queda prohibida l’explotació, reproducció, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol mitjà dels que s’han esmentat de continguts, marques, logos, noms i qualsevol altre element de propietat intel·lectual i industrial que figuren a la web www.reusploms.cat i al Club Natació Reus Ploms per a usos diferents de la legítima informació o contractació per part de l’usuari dels serveis oferts. La violació dels drets anteriors es defensarà d’acord amb la legislació aplicable.

Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

Per a la contractació on-line de l’alta provisional com a soci del Club Natació Reus Ploms, l’usuari ha de facilitar les seves dades de caràcter personal que s’indiquen com a obligatòries mitjançant un asterisc (*). Si l’usuari no facilita aquestes dades, el Club Natació Reus Ploms pot denegar a la seva sola discreció la prestació dels seus serveis.

Les dades personals que ens faciliti han de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a causa del no-compliment d’aquesta obligació. El soci es compromet a notificar al Club Natació Reus Ploms qualsevol modificació de les dades facilitades, a fi que la informació de què disposi el Club Natació Reus Ploms estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) se l’informa que les seves dades de caràcter personal que faciliti/n en aquest document i/o les que pugui/n facilitar en el futur, incloses les referents a aspectes de salut, hàbits i imatges, seran incorporades en fitxers responsabilitat del Club Natació Reus, essent el sector d’activitat d’aquest el de l’esport, la nutrició, la salut, el benestar, la estètica i la restauració, i es tractaran amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb el Soci, permetent portar un control de seguretat mitjançant sistemes de videovigilància i un control d’accés al Club Natació Reus Ploms mitjançant identificació. Així mateix, i si no manifesta el contrari a través del mecanisme habilitat durant el procés de sol·licitud d’ingrés o en el futur a través de les vies habilitades i informades en aquest document, amb la signatura d’aquest document vostè autoritza de forma expressa al tractament de les seves dades personals per les següents finalitats addicionals: (i) mantenir un històric de relacions comercials i de comunicacions amb el client; (ii) realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis del mercat; (iii) elaborar perfils a fi de personalitzar i millorar els nostres serveis; (iv) promocionar i publicitar per qualsevol mitjà de comunicació, inclòs qualsevol mitjà de comunicació electrònica, les activitats, productes i serveis que ofereixi el Club Natació Reus Ploms en cada moment, (actualment el Club Natació Reus Ploms desenvolupa la seva activitat en els sectors de l’esport, roba i complements esportius, la nutrició, la salut, el benestar i la restauració, sense perjudici d’altres sectors que en un futur puguin abastar les societats actuals o futures i que seran oportunament informades al lloc web corporatiu) i de tercers col·laboradors que operin en l’àmbit de l’esport, l’oci, la nutrició, la salut, el benestar i la estètica, acceptant que en el cas d’una eventual finalització de la relació contractual amb el Club Natació Reus Ploms, es podran mantenir les seves dades personals amb aquesta finalitat. A aquests efectes, autoritza expressament la cessió de les seves dades personals als esmentats fins a favor de les entitats abans citades, sense perjudici de poder manifestar la seva negativa a la cessió a través del procediment indicat al final d’aquest document.; (v) els membres integrants de les modalitats de soci multipersonal queden informats i consenten que aquesta modalitat comporta que les seves dades personals identificatives es puguin facilitar al Club Natació Reus Ploms, per conèixer la identitat dels seus integrants en cada moment; (vi) si participa a activitats, cursos o qualsevol altre tipus d’esdeveniment social o esportiu organitzat pel Club Natació Reus Ploms, accepta que podrà ser fotografiat o enregistrat en vídeo, i posteriorment difós a qualsevol mitjà de comunicació (online i offline, inclòs Internet) que el Club Natació Reus Ploms estimi convenient per donar a conèixer l’ activitat. En el cas de participar a tornejos organitzats o promoguts pel Club Natació Reus Ploms consent que el seu nom i cognoms puguin publicar-se en qualitat de participant i, en el seu cas, guanyador, a través de llistats exposats al públic, a Internet o a qualsevol altre mitjà de comunicació del Club Natació Reus Ploms. No obstant, podrà revocar el consentiment atorgat a través dels mitjans indicats en aquest document.

El Soci es compromet a notificar qualsevol modificació de les dades facilitades, a fi de que la informació de la què disposi el Club Natació Reus Ploms estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors, i reconeix que el text íntegre d’aquesta Sol·licitud ha estat posat a la seva disposició per part del Club Natació Reus Ploms. El consentiment atorgat per Vostè mitjançant aquesta clàusula s’entendrà donat per temps indefinit. No obstant, en qualsevol moment podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a CLUB NATACIÓ REUS PLOMS; Av. Marià Fortuny, 5, 43204 de Reus (Tarragona), per correu electrònic a info@reusploms.cat o al telèfon d’Atenció al Soci 977 757 520, indicant el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i el dret exercitat.

A l’efecte del què disposa l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’inscripció on-line com a soci del Club Natació Reus Ploms, aquest autoritza expressament a rebre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Prestació i durada del servei de contractació electrònica a la web del Club Natació Reus Ploms

El Club Natació Reus Ploms no es fa responsable de les interrupcions del servei de contractació electrònica que es puguin derivar de fets aliens a la seva organització i més concretament amb aquells que puguin tenir l’origen o la causa en les xarxes de comunicació  de  funcionament  i/o  gestió  de  la  web  www.reusploms.cat,  o  en  les  comunicacions  per  correu  electrònic.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions aplicables a la contractació on-line de l’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms s’interpreten, es regeixen i s’apliquen d’acord amb el que estableixen i conforme a la legislació espanyola que els sigui aplicable. En general, les condicions estan subjectes al que estableix la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris; el Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals; la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista; la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i qualsevol altra normativa que els sigui aplicable.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les condicions, les parts contractants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Reus. Si bé en els casos en què el soci té la consideració de «consumidor», no se li aplicarà la clàusula de submissió abans exposada, sinó que el fur aplicable serà el que en cada moment li correspongui en funció d’aquesta consideració.

L’acceptació d’aquestes condicions de la contractació on-line de l’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms per part del soci o usuari, així com de les condicions generals de la web (que el client s’entén que accepta des del moment que accedeix i utilitza la web www.reusploms.cat) i de les condicions generals d’inscripció, accés i ús del Club Natació Reus Ploms és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui donar d’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms de manera on-line a la web www.reusploms.cat. El client declara, sota la seva responsabilitat, que ha llegit íntegrament i que accepta totes aquestes condicions.

FORMULARI DE DESISTIMENT

Avís: Només ha de complimentar i enviar aquest formulari si desitjar desistir del contracte.

A l’atenció del Club Natació Reus Ploms, centre esportiu, al que em vaig donar d’alta com a soci del Club Natació Reus Ploms a través de la Contractació On-line.

Jo,          ,  amb  D.N.I.  número

i  domicili  a

               , per la present els hi comunico que desisteixo del meu contracte de prestació de serveis subscrit el dia                   , en virtut del qual em vaig inscriure com a soci del Club Natació Reus Ploms.

I perquè consti, als efectes oportuns, signo el present document en el lloc i data indicats a continuació. Reus, a       de _       de 20   .

Signa:

Confidencialitat i protecció de dades

El CLUB NATACIÓ REUS PLOMS l’informa, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), de la política de protecció de dades personals d’aplicació al seu lloc web.

El CLUB NATACIÓ REUS PLOMS es reserva el dret a modificar aquesta política per motius d’exigències legislatives o d’autoregulació, per aquesta raó li recomanem que visiti periòdicament aquest avís legal.

1. Obtenció de les dades i finalitats

En compliment del que estableix l’article 5 de la LOPD, li comuniquem que les dades personals que es sol•licitin en qualsevol formulari habilitat al web corporatiu, les que ens faciliti en enviar-nos un missatge de correu electrònic així com aquelles que se n’obtinguin posteriorment amb motiu de la comunicació que establim amb vostè, s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, i que consta inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els camps dels formularis assenyalats amb asterisc cal emplenar-los obligatòriament i, per tant, si l’usuari no facilita aquestes dades, el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, pot denegar a la seva sola discreció la prestació dels seus serveis.

Les dades personals que ens faciliti han de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a causa del no-compliment d’aquesta obligació.

Les dades dels usuaris del lloc web es tracten amb les finalitats següents:

(i) Permetre participar dels serveis del lloc web www.reusploms.cat, gestionar, tramitar i administrar electrònicament la relació de l’usuari amb el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, (donar resposta a les consultes; tramitar el registre d’alta al lloc web; permetre les gestions com a usuari registrat; gestionar invitacions; etc.).

(ii) Promocionar o publicitar les activitats, productes i serveis que ofereixi el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS. A aquest efecte s’autoritza expressament que el el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, li pugui trucar i/o enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu postal, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació equivalent. A més, a les comunicacions que li adreci el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, s’hi pot incloure informació comercial i/o publicitària de tercers col·laboradors dels sectors de l’esport (roba esportiva, material esportiu, esports d’aventura, revistes esportives, competicions, esdeveniments esportius, estacions d’esquí), l’oci (restauració, allotjaments, locals nocturns, cinemes, teatres, festivals, centres comercials, parcs d’atraccions), la salut (mútues i centres clínics), el benestar (centres de spa, de ioga i de teràpies alternatives), la formació (centres de formació i cursos), bellesa i estètica (centres i productes de bellesa i estètica) i higiene personal, financer (entitats financeres i de crèdit), assegurances, immobiliari, editorial, tèxtil i moda, aparells tecnològics (màquines de fitness, telefonia mòbil, aparells electrònics i informàtics), transport (companyies de transport per carretera, aèries, tallers i concessionaris), energia i subministres (aigua, electricitat, gas, Internet…), mitjans de comunicació, productes de neteja, productes farmacèutics, joieria i mobiliari per a la llar, ONGs. Les seves dades personals no seran en cap cas comunicades a aquests col·laboradors perquè li remetin publicitat, i serà el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, qui podrà incloure publicitat d’aquests tercers a les comunicacions que adreci als destinataris. Les comunicacions publicitàries o promocionals es poden remetre per qualsevol mitjà de comunicació que el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS consideri oportú, inclòs l’electrònic (correu postal, correu electrònic, trucades, SMS, MMS, etc.).

(iii) Fer enquestes, estadístiques i anàlisis del mercat.

(iv) Elaborar perfils de clients o potencials per tal de personalitzar i millorar els nostres productes i serveis.

Sens perjudici dels objectius esmentats, també es poden destinar a altres finalitats addicionals o complementàries que s’indiquin en clàusules específiques i complementàries habilitades a determinats formularis del lloc web.

El consentiment atorgat per vostè per al tractament i comunicació de les seves dades personals i obtingut mitjançant aquesta clàusula s’entén donat per temps indefinit.

El CLUB NATACIÓ REUS PLOMS desenvolupa la seva activitat en els sectors de l’esport, la nutrició, la salut, el benestar i la formació.

2. Exercici de drets

El titular de les dades personals pot, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se a aquest efecte al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, Av/Marià Fortuny, 5, 43204 de Reus (Tarragona), per correu electrònic a info@reusploms.cat, indicant el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i el dret exercitat.

3. Comunicació de dades

L’usuari consent expressament la cessió de les seves dades personals facilitades al lloc web a favor del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS. Les seves dades es comuniquen al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS perquè es tractin per a les mateixes finalitats que les que s’esmenten a l’apartat 1 d’aquesta política de confidencialitat i protecció de dades.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no té efectes retroactius.

Així mateix, li fem saber que terceres entitats, proveïdores de serveis relacionats amb el lloc web, poden tenir accés a les seves dades personals, quan la seva intervenció sigui necessària per a la prestació d’aquests serveis. Aquest accés no es considera comunicació de dades, sinó un tractament per compte del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS en qualitat d’encarregat del tractament.

4. Mesures de seguretat

El CLUB NATACIÓ REUS PLOMS adopta les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat de les dades personals que ens faciliti, tenint en consideració les limitacions que presenta Internet. El CLUB NATACIÓ REUS PLOMS adopta les mesures de seguretat de nivell bàsic, mitjà o alt establertes al Reglament de desenvolupament de la LOPD (RD 1720/2007, de 21 de desembre), en funció del tipus de dades que es tractin, així com les mesures de seguretat que estipuli la normativa vigent i d’aplicació en cada moment.

El CLUB NATACIÓ REUS PLOMS dóna compliment al deure de secret i manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.

5. Dades de tràfic

Li comuniquem que el sistema de navegació i programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web obté alguna informació que pot ser considerada com a dades personals i, per tant, és informació que està implícita en els protocols de comunicació d’Internet. Les dades recollides són les relatives a les adreces IP, data, ID d’usuari i URL. Aquestes dades s’utilitzen únicament per obtenir informacions estadístiques anònimes sobre el lloc web i per verificar-ne el bon funcionament, i s’esborren immediatament després que s’elaboren.

6. Tractament de dades de menors d’edat

Els formularis de captació de dades continguts en aquest lloc web no van adreçats a persones menors de 14 anys. Sens perjudici de les limitacions que presenta Internet per a la verificació d’una manera efectiva de l’edat del menor, el CLUB NATACIÓ REUS PLOMS fa tots els esforços tècnics i procedimentals per verificar l’edat de l’usuari, i denega la participació als menors de 14 anys.

SI TENS MENYS DE 14 ANYS, NO POTS REGISTRAR-TE EN AQUESTA PÀGINA WEB. DEMANA AL TEU PARE O A LA TEVA MARE QUE T’AJUDIN A LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ I DEMANA’LS QUE T’ACLAREIXIN QUALSEVOL COSA QUE NO ENTENGUIS.

Subscripció a serveis

 En compliment dels articles 21 i 22 de la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), sol•licitem el seu consentiment exprés per rebre comunicacions comercials i/o publicitàries del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS a través de qualsevol mitjà de comunicació electrònic. L’acceptació a rebre-les es dóna amb l’acceptació de les nostres condicions de «Confidencialitat i protecció de dades», que apareixen a cada formulari de recollida de dades personals habilitat al lloc web.

No obstant això, a cada comunicació publicitària o comercial, per mitjans electrònics, li donem l’opció a manifestar la seva negativa a continuar rebent aquest tipus de comunicacions. I sempre pot sol•licitar-ho enviant un correu electrònic a info@reusploms.cat.

Política de cookies

 Des del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS volem informar que la nostra pàgina web utilitza cookies per mesurar i analitzar la navegació dels nostres usuaris. Mitjançant l’ús del nostre lloc web, acceptes l’ús de cookies de conformitat amb la present Política de Cookies. Si no acceptes l’ús d’aquestes cookies, pots desactivar-les seguint les indicacions que preveu aquest apartat, canviant la configuració del teu navegador perquè les cookies d’aquest lloc web no puguin ser col•locades al teu ordinador o dispositiu mòbil.

Què són les cookies?

Les cookies són fitxers de text que contenen petites quantitats d’informació que es descarreguen al teu ordinador o dispositiu mòbil quan visites un lloc web, i permeten comparar i entendre com els nostres usuaris naveguen a través de la nostra pàgina web, i en conseqüència, ens permet poder millorar el procés de navegació.

Aquestes eines no obtenen dades sobre el teu nom o cognoms ni de l’adreça des d’on et connectes. La informació que obtenen està relacionada amb el nombre de pàgines vistes, l’idioma, xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la qual accedeixes, el nombre de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador i l’operador o tipus de terminal des del qual es fa la visita.

Aquesta informació la fem servir per millorar les nostres pàgines, detectar noves necessitats i valorar les millores que cal introduir amb la finalitat d’oferir un millor servei als usuaris que ens visiten, adaptant-les, per exemple, als navegadors o terminals més utilitzats.

Com controlar i eliminar les cookies a través del navegador

Les accions d’activar, desactivar o eliminar cookies es poden dur a terme a través del teu navegador. Per fer-ho, segueix les instruccions del navegador (normalment dins de les opcions “Ajuda”, “Eines” o “Edit”). Per exemple, en funció del navegador que facis servir, pots trobar aquesta informació a:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Si vols més informació sobre quin ús fem de les cookies, escriu-nos a: info@reusploms.cat